Separovaný zber

Ako správne triediť odpad?

Vývoz haluzoviny

Oznamujeme občanom, že haluzovinu môžu voziť len počas úradných hodín do dvora OÚ. Nakoľko niektorí občania namiesto haluzoviny vyvážali aj iný odpad, ako napr. lístie, pokosenú trávu, stavebný odpad (o čom sme boli upozorení firmou, ktorá prišla haluzovinu zobrať), boli sme nútení pristúpiť k tomuto kroku. Dvor OÚ je uzamknutý a v doprovode pracovníčok OÚ alebo pani starostky môžte haluzovinu vyviesť. Pokiaľ nepríde k náprave ani po tomto upozornení, budeme musieť vývoz haluzoviny úplne zrušiť.

Ďakujeme za pochopenie.

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

Zákaz vyhazování do směsného odpadu

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Návod na to, ako sa vyznať medzi kontajnermi a čo do nich patrí

Triedenie odpadu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,94 kB

Zber, separácia a recyklácia použitých batérií a akumulátorov

info letak mach insa novy.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 246,8 kB