Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Postup pri vybavení povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Žiadosť musí obsahovať

 • meno a priezvisko žiadateľa
 • adresa trvalého pobytu
 • označenie parcelných čísiel s ich bližšou špecifikáciou s uvedením katastrálneho územia
 • označenie miesta výkopu
 • uviesť termín na rozkopanie ( vydáva sa maximálne na 2 týždne)
 • miesto, dátum a podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť

 • vyjadrenie správcov inžinierskych sieti (kópia)
 • situácia so zakreslením výkopu
 • stavebné povolenie
 • zaplatenie správneho poplatku v sume 80,00 €
 • v prípade, že za žiadateľa koná iná osoba, je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní

Po predložení vyplnenej žiadosti spolu s povinnými prílohami, požiada Obec Plavecký Peter za žiadateľa Okresný dopravný inšpektorát Senica (ODI) o vydanie záväzného stanoviska k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií. Po obdržaní záväzného stanoviska, ktoré vydá ODI, bude žiadateľ čakať na Rozhodnutie vydané Obcou Plavecký Peter.

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh.

Žiadateľ môže začať so zvláštnym užívaním miestnej komunikácie ( rozkopávkou) až keď rozhodnutie vydané Obecným úradom nadobudne právoplatnosť!! (15 dní po vydaní rozhodnutia)

V prípade nejasností, Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.