Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Postup pri vybavení povolenia na zriadenie vjazdu

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu

Žiadosť musí obsahovať

  • meno a priezvisko žiadateľa
  • adresa trvalého pobytu
  • označenie parcelných čísiel s ich bližšou špecifikáciou s uvedením katastrálneho územia
  • odôvodnenie žiadosti
  • dátum a podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť

  • zjednodušená dokumentácia 
  • zaplatenie správneho  poplatku v sume 30,00 €

Po predložení vyplnenej žiadosti spolu s povinnými prílohami, požiada Obec Plavecký Peter za žiadateľa Okresný dopravný inšpektorát Senica (ODI) o vydanie záväzného stanoviska k zvláštnemu užívaniu miestnych komunikácií. Po obdržaní záväzného stanoviska, ktoré vydá ODI, bude žiadateľ čakať na Rozhodnutie vydané Obcou Plavecký Peter.

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh.

V prípade nejasností  Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.