Drobný stavebný odpad

Čo je drobný stavebný odpad (ďalej "DSO")?

Ide o skupinu odpadov, ktorá sa radí podľa katógu odpadov do skupiny 17: Stavebné odpady a odpady z demolácii (vrátanezeminy z kontaminovaných miest).

DSO vzniká pri prácach na nehnuteľnostiach ako sú domy, chaty, záhrady, rôzne prístavby, ploty, chodníky, mýriky atď. Sú to stavby, pri ktorých postačuje nahlásenie na stavebnom úrade príslušnej obci a nevyžaduje sa stavebné povolenie alebo ohlásenie (§ 55 a § 56 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)).

Medzi drobný stavebný odpad patria hlavne

zmeni betónu, tehál rôzneho druhu, obkladačiek, dlaždíc, keramiky, zmesi omietok a pod. DSO je odpad, ktorý vzniká pri realizácii stavebných prác, ako sú:

  • prístavba a opravy rodinných domov (výmena okien, dorábanie okien, výmena dverí, dorábanie dverí, budovanie schodísk, prístreškov atď.)
  • stavba a opravy bytových jadier (murované bytové jadrá a ich opravy, výmena a oprava okien, výmena a oprava dverí, oprava balkónov, oprava stien a stropov, prerábky kúpeľní, wc, kuchýň, atď.)
  • stavba a oprava garáží, altánkov, záhrad, chodníkov atď.

Medzi jednotlivé druhy produkovaného DSO patrí

Betón: ktorý vzniká pri údržbách a demoláciách betónových stavieb alebo betónových častí stavieb. Patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.

Tehly: tento odpad vzniká pri údržbách a demoláciách rôznych murovaných stavieb. Je spravidla z pálenej hliny (ílu), ale môže ísť aj o surovú hlinu, resp. o tehly zo surovej, nepálenej hliny. Takisto sem možno zaradiť škridlice z pálenej hliny a obdobné výrobky. Tento odpad patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.

Obkladačky dlaždice a keramika: ide o odpad vznikajúci najmä pri rekonštrukciách či demoláciách kúpeľní, podláh, krbov, obložení stien a múrov a podobne. Sú to materiály spravidla na báze porcelánu, iných špeciálne spracovaných ílov či cementu. Tiež patrí do skupiny inertných odpadov a je bez obsahu nebezpečných látok.

Pre likvidáciu takéhoto odpadu uzavrela obec zmluvu s Kameňolomom Buková o prijímaní DSO od občanov Plaveckého Petra.

Sadzba poplatku za likvidáciu DSO bez obsahu škodlivín pre fyzickú osobu  je stanovená vo výške 0,072 € za kilogram DSO - to je cena ktorú účtuje Kameňolom Buková.

Občania obce Plavecký Peter musia DSO odvážať na skládku v areáli Kameňolomu Buková nakoľko obec nedisponuje zberným dvorom ani iným vhodným miestom na uloženie DSO. Poplatok za DSO občania uhradia v hotovosti priamov v Kameňolome Buková na základe vážneho lístka.