Vodná stavba

Postup pri vybavení povolenia na vodnú stavbu

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť o povolenie vodnej stavby

Studňa je v zmysle zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách vodnou stavbou. Na vykopanie studne, jej zmenu alebo zrušenie sa vyžaduje povolenie orgánu štátnej vodnej správy,  okrem uskutočnenia jednoduchého vodného zariadenia , na ktoré sa nevyžaduje povolenie ani ohlásenie orgánu štátnej vodnej správy . Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu. Na samotný odber vody je potrebný súhlas orgánu štátnej vodnej správy.

K žiadosti o povolenie vodnej stavby je potrebné priložiť

 • list vlastníctva
 • kópiu katastrálnej mapy 
 • projektová dokumentácia vypracovaná oprávnenou osobou ( 2x)
 • právoplatné územné rozhodnutie (súhlas miestne príslušného stavebného úradu, ktorý  overuje dodržanie podmienok územného rozhodnutia)
 • vyjadrenia o pozemných vedeniach
 • stanoviská vlastníkov susedných parciel ako účastníkov konania
 • správny poplatok vo výške 30,00 €

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh.

Po ukončení stavby je nutné  vodnú stavbu skolaudovať. Návrh na v

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia je potrebné priložiť

 • Stavebné povolenie
 • Projekt stavby schválený v stavebnom konaní
 • Zoznam a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od dokumentácie overenej v stavebnom konaní
 • Doklad o kvalite vody
 • Revízna správa o zapojení čerpadla
 • Správny poplatok 20 €