Kanalizácia

Žiadosť o pridelenie kanalizačného príslušenstva

Projektová dokumetnácia - kanalizačná prípojka

Oznamujeme občanov, že nakoľko je Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. vlastníkom I. etapy a prevádzkovateľom II. etapy verejnej kanalizácie v našej obci je potrebné žiadosti o vybudovanie kanalizačnej prípojky adresovať tejto spoločnosti.

Postup pri pripájaní na kanalizáciu je nasledovný

Vlastník nehnuteľnosti je povinný si podať žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii.

Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii

K žiadosti priloží:

a) jednoduchý projekt

b) doklad o vlastníctve nehnuteľnosti

c) kópiu z katastrálnej mapy

Za vyjadrenie je BVS, a. s. určený poplatok vo výške 90,72 €, ktorý žiadateľ uhradí v hotovosti alebo faktúrou vystavebnou BVS, a. s.

Po obdržaní vyjadrenia a zrealizovaní pripojenia novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu podľa podmienok uvedených vo vyjadrení si žiadateľ podá Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejnú kanalizáciu. Pripojenie nesmie byť zasypané zeminou, pokiaľ poverená osoba BVS,  a. s. práce neskontroluje.

Ak žiadateľ bude spĺňať technické podmienky pripojenia bude mu zaslaná písomne Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd. Všetky žiadosti nájdete na stiahnutie na webovej stránke BVS, a. s. www.bvsas.sk

Obec Plavecký Peter bude prideľovať kanalizačné šachty s príslušenstvom len na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá má v čase podania žiadosti v obci Plavecký Peter nepretržitý trvalý pobyt najmenej 10 rokov, ktorá bude vybavená podľa finančných možností obce a v takom poradí, v akom bude doručená na obecný úrad. Prednostne budú vybavené žiadosti majiteľov novostavieb, ktorí majú trvalý pobyt v obci. Pre budovy na podnikateľské účely sa príspevok neposkytuje.

Servis na kanalizáciu

Kovár Marián

Firma Majakov

0905 997 629

Oznamujeme občanom, že v prípade poruchy kanalizačného čerpadla, ktoré už máte po záruke môžete kontaktovať p. Mariána Kovára z Malaciek na vyššie uvedenom telefónnom čísle.