Malý zdroj znečistenia ovzdušia

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia - pri stavebnom konaní

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do užívania stavby obsahujúcej malý zdroj znečisťovania ovzdušia  Typ: DOCX dokument, Velkosť: 12.55 kB - pri kolaudačnom povolení

Žiadosť musí obsahovať

  • meno a priezvisko žiadateľa
  • adresa trvalého pobytu
  • údaje o umiestnení malého zdroja znečistenia ovzdušia
  • údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie
  • popis stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia
  • miesto, dátum a podpis žiadateľa

K žiadosti je potrebné priložiť

  • projektová dokumentácia
  • zaplatiť správny poplatok vo výške 5,00 €

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh.

V prípade nejasností  Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.