História obce

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1394. Plavecký Peter zohrával dôležitú úlohu pri ochrane západných hraníc proti nájazdom z Česka. Pôvodné sídlo vzniklo v kopci Malých Karpát pod Žobráčkou. Obec bola súčasťou panstva Plaveckého hradu s výnimkou rokov 1496 - 1550, keď patrilo pod panstvo Ostrý Kameň. Jeden prameň uvádza, že názov obce je odvodený z čias osídľovania územia Polovcami, podľa zakladateľa rodu - Petra, iný zase, že názov dostala obec na počesť niektorého predka z rodu Balážovcov - majiteľov Plaveckého hradu.

V roku 1408 sa obec uvádza pod názvom Sanctus Petrus, v roku 1773 Plawacky Swaty Peter, 1808 ako Plawacky Swaty Petr. V roku 1871 v rámci maďarizačných snáh sa pomaďarčil aj názov obce ako Detreko Szent Peter. V roku 1917 sa už obec znovu uvádza ako Plavecký Svätý Peter a od roku 1960 ako Plavecký Peter.

Vlastníci obce

Územie medzi Malými Karpatami a riekou Moravou bolo v minulosti výhradne majetkom panovníka a hralo veľkú úlohu v obrannom systéme Uhorska. Preto nebolo predmetom častých donácií šľachte a feudálom.

V roku 1398 obec patrila pod panstvo Plaveckého hradu, ktorý Uhorský kráľ Žigmund daroval vojvodovi Ctiborovi za zásluhy. Potom bol darovaný Gašparovi Šeredimu, ktorý ho prepustil na základe záložného práva Ercovi Julianovi a Mikulášovi Salmovi. Panovník Ferdinand I. v roku 1560 ho daroval Melicherovi Balážovi. Po Balážovcoch hrad zdedil Peter Bakič. Začiatkom 17. storočia ho kúpil palatín Pavol Pálfy.

Dôležité historické udalosti

  • r. 1605 - pri Boczkayho povstaní obec vyrabovali a vypálili
  • r. 1663 - kraj zasiahla vojna s Turkami
  • r. 1914 - 1918 obdobie I. svetovej vojny obec poznamenalo tým, že zo Srbského, Talianskeho, Rumunského a Ruského frontu sa domov nevrátilo 19 mužov.
  • r. 1923 - Obecné voľby, obecný výbor dostal názov Obecné zastupiteľstvo.
  • V noci zo 4. na 5. apríla 1945 bola obec Plavecký Peter oslobodená vojskami II. ukrajinského frontu pod vedením maršala Malinovského.
  • 1.7.1957 bolo založené obecné JRD, ktoré 15.9.1962 prešlo do Štátneho majetku.
  • V roku 1960 sa konali voľby do Miestneho národného výboru a nariadením vlády obec prešla z okresu Malacky pod okres Senica.
  • 23. 5. 1990 - bola obec vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry.
  • 21.10.1992 - bola v obci založená Slovenská sekcia ECOVASTu - pripojenie sa k Európskej Rade pre dedinu a malé mestečko.