Užívanie verejných priestranstiev

Verejné priestranstvo môže užívať primeraným spôsobom ich určeniu každý. Verejné priestranstvo - zelený pás, pred rodinnými domami – si môžu vlastníci prípadne ich užívatelia primerane upravovať na vjazdy na pozemok a pod. Na tieto úpravy je potrebný súhlas obce. Tieto úpravy nesmú smerovať k tomu, že obmedzujú ich užívanie ostatnými účastníkmi, najmä nesmú byť nebezpečné. Je zakázané ich ohradzovať, oplocovať a tak znemožňovať ich užívanie ostatnými účastníkmi. Tiež je zakázané na ich ohraničovanie používať ostré predmety ako skaly, tyče a podobne.

Udržiavanie čistoty verejných priestranstiev je spoločnou záležitosťou všetkých fyzických a právnických osôb pôsobiacich na území obce, ako aj všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Plavecký Peter. Čistenie a udržiavanie verejného priestranstva obce je jeho zametanie, umývanie, odstraňovanie blata, odpadkov, iných nečistôt, buriny a tiež kosenie a zimná údržba.

Na preddomovú úpravu verejného priestranstva podáva písomnú žiadosť vlastník alebo nájomca nehnuteľnosti, pred ktorou sa má úprava robiť. Žiadosť sa podáva na Obecnom úrade a žiadateľ v nej popíše akú preddomovú úpravu chce vykonať. Prílohou žiadosti je jednoduchý náčrt úprav. Požadovanú preddomovú úpravu možno vykonať  až po písomnom súhlase obce.

Občania, ktorí chcú dočasne využiť verejné priestranstvo za účelom zvláštne užívania, je potrebné v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov podať na Obecný úrad žiadosť.