Drobné stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Postup pri vybavení Ohlásenia drobnej stavby:

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude poskytnutá na Obecnom úrade, alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby Typ: DOC dokument, Velkosť: 60.5 kB

K žiadosti je potrebné priložiť:

  • jednoduchý situačný výkres ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby (môže vypracovať osoba s príslušným odborným vzdelaním)
  • súhlas ostatných spoluvlastníkov pozemku (ak títo nie sú tiež stavebníkmi) pokiaľ spoluvlastnícky podiel stavebníka k pozemku (na ktorom sa navrhuje umiestniť drobná stavba) je ½ alebo menší
  • jednoduchý technický opis stavby
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy (§ 126 a § 140a stavebného zákona)
  • záväzné stanovisko krajského pamiatkového úradu, ak ide o drobnú stavbu ktorá sa má umiestniť v pamiatkovo chránenom území (§ 32 ods. 12 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov)
  • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ktoré sa majú na stavbu použiť
  • vyhlásenie kvalifikovanej osoby, že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania drobnej stavby svojpomocou; (t.j. osoby, ktorá má vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektonického smeru alebo odborné stredoškolské vzdelanie stavebného smeru a najmenej tri roky praxe v odbore), ak stavebník sám nespĺňa uvedené požiadavky
  • správny poplatok vo výške 10,00 €/ fyzická osoba, 30,00 €/ právnická osoba 
  • v prípade, že za žiadateľa koná iná osoba, je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní

Obec Plavecký Peter má na vydanie Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh.

Žiadateľ môže začať s realizovaním drobnej stavby až po vydaní Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby Obecným úradom.

V prípade nejasností, Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.