Výrub drevín

Povolenie na výrub drevín vydáva Obec Plavecký Peter v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny ako prenesený výkon štátnej správy na obce. O súhlas je potrebné žiadať vždy ak sa drevina nachádza na verejnom priestranstve alebo na cintoríne. Tiež je potrebné požiadať o súhlas, ak je obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou väčší ako 40 cm u krovitých porastov aj je výmera nad 10 m2.

Na verejných priestranstvách obec zabezpečí realizáciu výrubu a výsadbu zelene určenej ako náhradná výsadba. Občan môže uskutočniť výrub takejto dreviny sám v prípade, že tento postup schváli obec a žiadateľ tiež vysadí na miese odstránenej dreviny určenú náhradnú výsadbu. V prípade, že drevina rastie na verejnom priestranstve alebo je súčasťou zelene cintorína, nie je možné vyrúbať ju svojvoľne, je potrebné podať podnet na odstránenie takýchto drevín Obecnému úradu.

Ak hrozí, že by drevina mohla spôsobiť poškodenie zdravia alebo ohrozenie života človeka, prípadne spôsobiť značné škody na majetku, je možné ju vyrúbať bez súhlasu. V tomto prípade však platí ohlasovacia povinnosť.

Ten, kto výrub uskutoční, je povinný zaslať oznámenie s priloženou fotodokumentáciu Obci Plavecký Peter do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

O súhlas na výrub nie je potrebné žiadať v prípade, že sa jedná o stromy rastúce v súkromných záhradách a obvod kmeňa vo výške 130 cm nad zemou je do 80 cm a na krovité porasty do 10 m2, na ostatných súkromných pozemkoch do 40 cm takto meranej dreviny a tiež v prípade plodonosných drevín, za ktoré sa uskutoční náhradná výsadba do 6 mesiacov.

Výsadba nových stromov a kríkov na súkromných pozemkoch nepodlieha ohlasovacej povinnosti a je záležitosťou vlastníka pozemku. Nové dreviny na verejných priestranstvách nie je možné vysádzať svojvoľne, rozhodnutie o mieste a druhu vysádzaných drevín na takýchto priestranstvách je výlučne v kompetencii obce.

V žiadosti je okrem údajov žiadateľa potrebné uviesť aj dôvod podania žiadosti, čiže dôvod, prečo chce konkrétny strom odstrániť. Pred tým, ako sa pristúpi k výrubu stromu, prihliada sa na druh a zdravotný stav dreviny, rovnako aj funkciu a význam tohto stromu pre životné prostredie a taktiež aj na to, aby sa prípadný výrub uskutočnil v období tzv. vegetačného pokoja (1. október – 31. marec). Po posúdení týchto kritérií sa pristúpi ku konkrétnym ri­ešeniam.

Postup pri podávaní žiadosti na výrub drevín

1. Žiadosť sa podáva na povoľujúci orgán štátnej správy, ktorým môže byť obec (§ 69 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) na území katastra kde drevina rastie. Ak si túto pôsobnosť vyhradil obvodný úrad životného prostredia [§ 68 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny] podáva sa žiadosť na tento úrad.

2. Žiadosť sa podáva v dostatočnom časovom predstihu, spravidla najmenej 30 dní pre plánovanou činnosťou (§ 82 ods. 2 zákona o ochrane prírody a krajiny).

3. Náležitosti, ktoré musí žiadosť (v prílohe) obsahovať sú uvedené v § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny.

4. Správny poplatok za vydanie rozhodnutia je pre fyzické osoby 10,- € a pre podnikateľov alebo právnické osoby 100,- € (viď. sadzobník správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, X. časť položka 160).

5. Oslobodenie od platenia správneho poplatku vo veci vydania súhlasu na výrub je uvedené v zákone o správnych poplatkoch a v X. časti položky.

6. Správny poplatok sa uhrádza pri podaní žiadosti.

7. Ak je povoľujúcim orgánom obec poplatok sa uhrádza v hotovosti do pokladne obce,  alebo na ich účet. Ak je povoľujúcim orgánom obvodný úrad životného prostredia správny poplatok sa uhrádza kolkovými známkami.

8. Žiadosť o vydanie súhlasu môže požiadať ktorákoľvek osoba.

9. Uvedené sa vzťahuje na podanie žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín (strom alebo ker) rastúcich mimo lesat. j. drevinu rastúcu mimo lesný pôdny fond. Taktiež sa vyššie uvedené nevzťahuje na dreviny rastúce v osobitne chránených územiach so štvrtým a piatym stupňom ochrany. Tu je rúbať dreviny zakázané [§ 15 ods. 1, písm. e)zákona o ochrane prírody a krajiny] a na túto sa vyžaduje výnimka.

Kedy sa súhlas na výrub drevín nevyžaduje upravuje § 47 ods. 4 zákona o ochrane prírody a krajiny.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín