Obec v minulosti a dnes

V prvom zápise z roku 1394 sa spomína dnešná obec Plavecký Peter ako usadlosť Zent Peter - Zem Petra. Je uložená v sedle miernej vyvýšeniny Malých Karpát v kopci, ktorý sa volá Pod Žebráčkou. Jej vznik sa spája s osídľovaním západných častí hrebeňov Malých Karpát Polovcami, ktorí tu vykonávali strážne služby za čias panovania kráľa Belu IV. Odkiaľ sme získali názov o tom sú ešte stále dohady. Údajne pochádza od rodového zakladateľa Polovcov, staršieho obce Petra. Názov obce sa niekoľkokrát menil. V roku 1408 bol Sanktus Petrus, 1773 Plawacky Svatý Peter, 1808 Plawecky Svatý Peter, 1871 Detrekö Szent Peter, 1917 Plavecký Svätý Peter a 1960 dnešný Plavecký Peter. Z pred 13. storočia je zachovaných málo písomných správ. Je to tým, že územie medzi Malými Karpatami a riekou Moravou bolo výhradne majetkom panovníka a hralo dôležitú úlohu pri obrane Uhorska. Dedina nebola ušetrená ani Bočkayho povstania v roku 1605, kedy bola vyrabovaná a vypálená. V roku 1619 bola obsadená Sedmohradskými vojskami, neobišlo ju ani Tökölyho povstanie v roku 1680, ako i nepokoje Františka Rákocyho II. v roku 1709, kedy bola obec celá i s kostolom znovu vyplienená.

Napriek týmto nešťastiam dedina rástla a vzmáhala sa. V roku 1712 mala 45 domov a 300 obyvateľov, v roku 1828 mala už 105 domov a 780 obyvateľov s vlastným mlynom, šenkom a lisom na olej.

Obyvatelia pretrpeli obidve svetové vojny. Dôkazom ich húževnatosti bolo vybudovanie obecného vodovodu v roku 1960, pravidelne udržiavaná Základná škola, svojpomocne postavená Požiarna zbrojnica, Dom kultúry, Dom smútku, Materská škola a pri nej dva byty pre učiteľov. Za pomoci občanov bola v roku 1994 ukončená plynofikácia celej obce a súčasne sa obyvatelia podieľali na výstavbe nového Rímskokatolíckeho farského úradu, ktorý sa začal užívať v roku 1996. Pre mládež a športové vyžitie občanov bola ukončená výstavba Viacúčelového areálu na ihrisku, kde sú šatne pre športovcov, posilňovňa a sauna.

V roku 2001 obec zahájila výstavbu Bytového domu s 15 bytmi a Čističku odpadových vôd s kanalizáciou, ktoré boli odovzdané do užívania v apríli 2003. V tomto období obec vytvorila podmienky na výstavbu nových rodinných domov a vybudovala prístupovú komunikáciu s dažďovou kanalizáciou.

V súčasnosti sa katastrálne územie obce Plavecký Peter rozprestiera na rozlohe 1478,3 ha a má 628 obyvateľov. Od mája roku 1990 je obec vyhlásená za Pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry a nachádza sa tu 26 objektov roľníckych domov, ktoré sú kultúrnymi pamiatkami. Aby sa obec mohla naďalej rozvíjať, čaká nás ešte v tomto roku vypracovať a schváliť Dodatok č. 1 k Územnému plánu obce.

Vďaka Operačnému programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 a Ing. Kvetoslave Jablonickej, ktorá sprostredkovala naše stretnutie so starostom obce Věteřov, pánom Josefom Lejskom sa začala naša spolupráca. Nasledovali prvé stretnutia obecných zastupiteľstiev a zrodil sa projekt „Chráňme si dedičstvo". Naši partneri vo Věteřove nás inšpirovali k obnoveniu tradícií, ľudových zvyklostí v priebehu ročného obdobia, zachovania hodových a cirkevných slávností a odievania sa do krojov. Predstavy sa začali napĺňať v roku 2011, keď na tento účel bol obci Plavecký Peter poskytnutý finančný príspevok z Fondu mikroprojektov. Verím, že všetko čo sa nám doteraz podarilo dosiahnuť v tomto smere, budú ďalšie generácie našich obyvateľov s radosťou zdokonalovať, s hrdosťou a vďakou si pripomínať stáročia existencie našej malebnej obce, tak ako my si pripomenieme v roku 2014 okrúhle 620. výročie prvej písomnej zmienky o Plaveckom Petre - našom domove.

Viera Kollárová