Významné pamiatky

Ľudová architektúra

typycký domĽudová architektúra v obci Plavecký Peter reprezentuje ojedinelo zachovalý komplex typických západoslovenských ľudových stavieb. Obec je dokumentom stavebného vývoja slovenských dedín, ktorý formovali nielen prírodné podmienky, ale i hospodárske a právne pomery minulosti. Kompozícia starého vidieckeho sídla je dokladom spôsobu života našich predkov, ich tvorivého nadania a schopnosti. Zachovaná urbanistická štruktúra a architektonický výraz súboru je súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva. V záujme trvalého zachovania týchto hodnôt vyhlásila vláda SR r. 1990 pamiatkovú rezerváciu v obci Plavecký Peter. Predmetom ochrany a pamiatkovej starostlivosti je historický sídelný útvar ako celok - historický pôdorys, hmotová a priestorová štruktúra zástavby, pamiatky ľudovej architektúry (stavby obytné i hospodárske) v starom jadre obce i prestavané objekty ľudovej architektúry, ktoré vytvárajú spolu s kostolom a prícestnými sakrálnymi plastikami historické prostredie.

Kostol

kostolDominantou obce je kostol, pôvodne renesančný, ohradený pevnostným múrom. Postavili ho v roku 1600, na mieste staršieho chrámu. V roku 1712 ho barokovo obnovili. Jednoloďový priestor s rovným uzáverom presbytéria je zaklenutý valenou klenbou s lunetami a hrebienkami. Exteriér je hladký, nečlenený na osi západnej strany predstavanú vežu zakončili ihlanovou strechou. Vnútorné zariadenie je novogotické. Obraz svätých Petra a Pavla a obraz sv. Martina biskupa sú z pôvodného vybavenia kostola. Lavice sú z 18. storočia.