Navigácia

Obsah

Základné informácie 

Samosprávný kraj Trnavský
Okres Senica
Región Záhorská oblasť
Počet obyvateľov 638
Rozloha 1498 ha
Prvá písomná zmienka v roku 1394

 

Obec Plavecký Peter sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny na úpätí Malých Karpát, 30 km od okresných miest Malacky, Senica a krajského mesta Trnava. Leží v nadmorskej výške: 226 metrov nad morom.

Obec Plavecký Peter  dosiahla v roku 2022 úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 28,46 %

Možnosti vstupu a obmedzenia vstupu do vojenských výcvikových obvodov môžete sledovať: 

https://www.mosr.sk/vstupy-do-vojenskych-obvodov/

Obec Plavecký Peter naďalej príjima žiadosti o pridelenie nájomného bytu v obci. 

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Obec Plavecký Peter

Obecný úrad Plavecký Peter, 906 35 Plavecký Peter 137

 

 

Verejná vyhláška

 

 

 Obec Plavecký Peter Vám týmto oznamuje, že v zmysle § 22, zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov začala dňom 30.03.2023 prerokovávať návrh dokumentácie Zmeny a doplnky Územného plánu č. 3 obce Plavecký Peter.

 

 Obstarávanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Plavecký Peter vyplýva z povinnosti orgánu územného plánovania sledovať aktuálnosť a zmeny územno-technických, hospodárskych a sociálnych predpokladov, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia a spracovaná územnoplánovacia dokumentácia obce. Proces obstarávania a prerokovania Zmien a doplnkov je zabezpečený v zmysle § 2a stavebného zákona prostredníctvom odborne spôsobilej osoby – Ing. arch. Peter Derevenec, reg. č. 400.

 

 V zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. v znení neskorších predpisov je verejnosť oprávnená podať pripomienky k návrhu územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov do 30 dní odo dňa oznámenia.

 

 Kompletná dokumentácia Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu obce Plavecký Peter je k dispozícii – k nahliadnutiu na obecnom úrade, každý deň v úradných hodinách, resp. celá dokumentácia je na internetovej stránke obce www.plaveckýpeter.sk.

 

 Pripomienky, prosím, podávajte v písomnej forme na adresu obce Plavecký Peter.

 

 Pripomienky, ktoré prídu po stanovej lehote nebudú zohľadnené.

 

 

 

                                                                                                                    Mgr. Jozefína Bartoňová

                                                                                                                            starostka obce

 

 

 

 

 

Vyvesené: 29.3.2023

Zvesené:

 

 

Prílohy:

Grafická časť - Zmeny a doplnky č.3ppeter 02 (1.86 MB)

ppeter03 (1.39 MB)

ppeter05 (1.31 MB)

ppeter06 (1.55 MB)

ppeter06 (1.56 MB)

ppeter07 (1.59 MB)

ppeter08 (1.42 MB)

ppeter09 (959.44 kB)

ZD3 - ppeter02 (522.45 kB)

ppeter03 (353.75 kB)

ppeter05 (342.05 kB)

ppeter06 (310.96 kB)

ppeter06 (310.64 kB)

ppeter07 (274.07 kB)

ppeter08 (412.95 kB)

ppeter09 (344.46 kB)

Oznámenie o SD ZaD č. 3 ÚPN-O Plavecký Peter (898.9 kB)

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN-O Plavecký Peter (898.9 kB)

Rozhodnutie predsedu Národnej rady SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov


Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený do orgánov samosprávnych krajov

 

Oznámenie o počte obvodov a počte poslancov v obci Plavecký Peter  (91.65 kB)

 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie (282.46 kB)

 

Zverejnenie emailovej adresy (103.17 kB)

 

Určenie volebných okrskov a volebných miestností (114.69 kB)

 

Volebné obvody pre voľby do Zastupiteľstva TT SK (114.45 kB)

Vzory kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí sú zverejnené na stránke Ministerstva vnútra SR:

https://www.minv.sk/?selfgov22-vzory04

 

 

O z n á m e n i e o počte obyvateľov obce Plavecký Peter pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 29. októbra 2022 Obec Plavecký Peter podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva týmto oznamuje, že má ku dňu 11.07.2022 609 obyvateľov.

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov (882.84 kB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu TT SK (46.13 kB)

 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov do zastupiteľstva TT SK podľa volebných obvodov (91.76 kB)

 

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky (100.91 kB)
 

Špeciálny spôsob hlasovania (117.98 kB)