Základná organizácia Jednoty dôchodcov

S P R Á V A

o činnosti Základnej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska

v Plaveckom Petre za rok 2016.

Naša Základná organizácia JDS v Plaveckom Petre vznikla dňa 15.04.2015. Podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí prílohu Zakladajúcej listiny našej organizácie, ju založilo 33 členov. Počas tejto krátkej doby našej existencie sme mali vždy zastúpenie na zasadnutiach Okresnej a Krajskej organizácie JDS v Senici a v Trnave. K dnešnému dňu má naša organizácia  44 členov. V roku 2016 sme sa aktívne zúčastňovali na podujatiach, ktoré pripravila okresná a krajská organizácia, ale  viac sme sa zamerali na usporiadanie vlastných aktivít podľa návrhov našich členov a schváleného plánu činnosti pre tento rok. Tu vám prinášame ich prehľad za rok 2016, aby ste si mohli zároveň i zaspomínať, ak ste sa na nich zúčastnili.

Dňa 8.3.2016 sa konala Výročná členská schôdza za prítomnosti pozvaných hostí z Okresnej organizácie v Senici a pani  starostky. Naša organizácia sa zapojila v marci do akcie Deň Zeme, kde sme vyčistili časť územia obce. Toto podujatie sme zorganizovali v rámci akcie, ktorú organizuje MAS Podhoran pod názvom Čistý chotár. V obci sme vyčistili autobusovú zastávku, viacero priestorov ako okolie potoka, okolie farského úradu a prispeli sme k skrášleniu našej obce, čo nás veľmi teší. Týmto by sme chceli osloviť aj iných občanov, aby si vážili prírodu a svoje okolie. Po dobre vykonanej práci sme sa odmenili a vycestovali sme ešte v marci vlakom do Starého Smokovca na prehliadku do ľadového Tatranského dómu. Počasie nám veľmi prialo, výhľad z Hrebienka bol nádherný a všetci sme sa kochali okolitou prírodou. Naši členovia sú aj členovia Urbárskej spoločnosti v Plaveckom Petre. V apríli sa v spolupráci s touto spoločnosťou konala brigáda vyčistenia lesa. Niektorí z nás sa tiež zúčastnili na relaxačnom pobyte v Sklených Tepliciach. Tento 5–dňový pobyt nám priniesol načerpanie nových síl do ďalších aktivít. Neposilnili sme sa len na tele ale i na duchu májovým výletom do Prahy. Popozerali  sme si niektoré kultúrne pamiatky, povozili sme sa na metre a večer sme zavŕšili divadelným predstavením Angelika. Keďže veľmi radi cestujeme, v júny sme za teplého počasia vycestovali vlakom do Košíc. Naša 25-členná skupina navštívila Chrám sv. Alžbety, pešiu zónu mesta, galériu a Košický zlatý poklad, botanickú záhradu a iné kultúrne pamiatky. Koncom júna sme spolu s deťmi základnej a materskej školy navštívili rodisko M. R. Štefánika v Košariskách, kde sme absolvovali výstup na Bradlo. Odtiaľ sme išli do Piešťan. Plavili sme sa loďou po Sĺňave a navštívili sme kúpalisko Eva. Tam sme si oddýchli a spolu s deťmi sme sa slnili a kúpali. V auguste sme uskutočnili púť do Mariazellu, kde sme cestou navštívili veľmi pekný historicky hodnotný kláštor v Melku a v Heiligenkreutz. Púte sa zúčastnilo 31 účastníkov spolu s členmi JDS z Prieval. Platba za osobu bola 25,00€ z dôvodu, aby podiel príspevku od obce zostal aj pre tých členov, ktorí sa púte nezúčastnili. Koncom leta sa konala v Senici Krajská olympiáda seniorov, kde sme sa zúčastnili súťaže v streľbe zo vzduchovky. Tento rok sme v tejto disciplíne v našej kategórii obsadili 4. miesto vďaka pani Pažitkovej, ktorej týmto vyjadrujeme svoj obdiv a vďaku. Veríme, že v budúcnosti i za Vašej podpory zoberú odvahu súťažiť aj ďalší členovia. V mesiaci september sa naši členovia podielali na brigádach, o ktoré nás požiadala obec. Manželia Ambroví na žiadosť pani starostky vyčistili a natreli farbou studničku v Kúte a členky organizácie pod vedením pracovníčky obce Janky Stachovej sa zúčastnili čistenia kuchyne v kultúrnom dome po rekonštrukcii. V tomto mesiaci sa tiež konala okresná prehliadka Speváckych súborov. Chceli sme na nej reprezentovať obec speváckym súborom Petrané, ale nakoniec sme dali prednosť súťaži vo varení gulášov, ktorá sa konala presne v ten istý deň. Vôbec sme neoľutovali účasť, výborne sme sa bavili. Úspechom pre nás bolo 2.miesto v súťaži. V polovici októbra sa 6 členov zúčastnilo relaxačného pobytu v ČR v Sezimovom ústí. Absolvovali tiež fakultatívne výlety do blízkeho okolia na zámky, navštívili Orlickú priehradu ako i historické Klokoty a mesto Tábor. V priebehu celého roka jednotlivé skupinky členov podnikali pravidelné vychádzky po obci a blízkom okolí, podľa toho ako im to umožnil ich voľný čas. V decembri na predvianočných trhoch sa naše členky spolu so ZŠ, MŠ a rodičmi podieľali na predaji sladkostí. Celý výťažok z predaja bol venovaný deťom našej školy. December sme zakončili Vianočným stretnutím našich členov, kde sme zároveň zablahoželali naším jubilantom. Pre spomienku sme im odovzdali malý darček. Pokračovali sme s občerstvením a programom, ktorý nám pripravili naši členovia so spevokolu Petrané a skupina Seniorka zo Senice. Náklady sme pokryli z vlastných prostriedkov ( členské a dobrovoľné príspevky).

V Plaveckom Petre 18.2.2017

za  ZO JDS v Plaveckom Petre:

Viera Kollárová