Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo od 24.11.2022

Mgr. Jozefína Bartoňová - starostka obce

Mgr. Peter Ščepka - zástupca starostu

Mgr. Ľubica Nicolussi- obecný kontrolór

Poslanci OZ

Ing. Katarína Albertová

Roman Ambra

Martin Gach

Lucia Gachová

Alexandra Mičová

Bc. Radoslav Stach

Mgr. Peter Ščepka

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Petre sa budú konať v Kultúrnom dome a sú verejné. Prípadné zmeny zasadnutí OZ ako i program budú občanom oznámené miestnym rozhlasom.

V prípade, že potrebujete vybaviť záležitosť, ktorú prejednáva Obecné zastupiteľstvo,  je potrebné, aby ste svoju žiadosť/podnet doručili na Obecný úrad Plavecký Peter  najneskôr 15 dní pred termínom zasadnutia obecného zastupiteľstva. Dôvodom je nutnosť dodržania predpísaného postupu, vytýčeného programu ako aj príprava podkladov k jednotlivým bodom zasadnutia Obecného zastupiteľstva.

OZ v minulosti