Hrobové miesta na cintoríne

REKONŠTRUKCIA A ÚPRAVA HROBOVÉHO MIESTA

Nájomníci hrobových miest sú povinní každú rekonštrukciu, či úpravu na hrobovom mieste ohlásiť na tunajšom Obecnom úrade.

ZRUŠENIE HROBOVÉHO MIESTA

V prípade, že chcete hrobové miesto zrušiť, ste povinní túto skutočnosť nahlásiť na Obecnom úrade. Týmto upozorňujeme nájomníkov hrobových miest, že rušenie hrobového miesta vykonáva nájomca hrobového miesta sám a na vlastné náklady.

Zároveň oznamujeme, že pri rekonštrukcii alebo rušení hrobových miest, ste ako nájomníci hrobových miest  povinní všetok nepotrebný stavebný materiál, betónové platne, náhrobné kamene, či kríže odstrániť a vyviesť na vlastné náklady ( skládka Buková).

OZNAM PRE DODÁVATEĽOV KAMENÁRSKYCH SLUŽIEB

Dodávateľom kamenárskych služieb oznamujeme, že je zakázané vstupovať akýmikoľvek automobilmi na zámkovú dlažbu pred cintorínom ako aj do areálu cintorína, nakoľko nám tým dlažbu znehodnocujete. Všetok materiál potrebný k vykonaniu kamenárskych prác ste si povinní ponosiť do cintorína!

Týmto žiadame všetkých nájomníkov hrobových miest, aby rešpektovali naše pokyny a nenechávali tento stavebný materiál pohodený v areáli miestneho cintorína.