Možnosti výstavby

Možnosti výstavby rodinných domov v obci

Možnosti výstavby rodinných domov v Lokalite "Konopiská" - Záhumnie.

Geometrický plán (GP) miestnej komunikácie a stavebných pozemkov Konopiská - Záhumnie.

výstavba

Ukážka typu projektu rodinného domu v časti Konopiská. Každý projekt musí byť konzultovaný krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) v Trnave. (Po kliknutí sa obrázok zväčší).

Možnosti výstavby rodinných domov v lokalite „ Konopniská“ – Záhumnie

Na základe žiadosti Obce Plavecký Peter zo dňa 19.2.2016 Krajský Pamiatkový Úrad prehodnotil podmienky na výstavbu rodinných domov v lokalite Konopniská a zároveň zrušil stavebné podmienky z roku 2004 a vydal nové stanovisko pre výstavbu rodinných domov.

Pre plánovanú výstavbu 10 – tich rodinných domov v lokalite Konopniská ( blok, plocha C2) boli zo strany obce predložené počas roku 2015 nové požiadavky a to pre rodinné domy typu bungalov ( prízemné domy s nízkym sklonom strechy bez obývateľného podkrovia). Podmienky pre zástavbu týchto domov bolo viackrát konzultované. Definitívne sa podmienky upresnili po rokovaní zástupcom obce Plavecký Peter ( starostkou), Spoločný Stavebný Úradom Senica, Dopravného inšpektorátu, projektanta Ing. Valentová a Krajský Pamiatkový Úrad Trnava konaného dňa 15.3.2016 v Plaveckom Petre.

Pre IBV rodinné domy Konopniská ( plocha C2) sa určujú nové nasledovné zastavovacie podmienky

1. Zachovať v maximálnej miere pôvodnú terénnu konfiguráciu pozemkov. Po nevyhnutnom odstránení zeminy z dôvodu vybudovania cestnej a pešej komunikácie bude zopakovaný súčasný prirodzený tvar terénu bez používania vysokých oporných múrov. Pre sprístupnenie terénu autom môže byť vytvorená rampa, ktorá bude umiestnená na pozemku tak, aby jej jedna strana vrátane oporného múrika bola na  hranici so susedným pozemkom. Vopred predložiť na posúdenie na Krajský Pamiatkový Úrad osadenie rodinného domu s určením výšok od pôvodného terénu, ktorého presné zameranie ( polohopisné aj výškopisné) bude súčasťou predkladanej dokumentácie.

2. Pri úprave terénu, pred objektom a v jeho bezprostrednom okolí, uplatniť v maximálnom rozsahu trávnatý povrch.

3. Zachovať ( resp. vytvoriť) jednotnú odstupovú vzdialenosť ( stavebnú čiaru) novej zástavby od prístupovej komunikácie ( resp. od hranice pozemku), vychádzať zo schválených podmienok pre danú lokalitu v územnou pláne obce.

4. Zjednotiť typ stavieb rodinných domov. Pokiaľ sa začnú v lokalite stavať bungalovy, je potrebné pokračovať s uplatnením tohto typu objektu v celej lokalite ( plocha C2):

a) prízemný dom so šikmou strechou nízkeho sklonu ( bez obývateľného podkrovia)

b) použiť tvrdú krytinu prírodnej farby ( tehlovočervenej) a farebnosť fasád riešiť jemným svetlým odtieňom

5. Pri určovaní ďalších zastavovacích podmienok ( napr. odstupové vzdialenosti jednotlivých domov) je potrebné vychádzať z platného stavebného zákona.

Aktualizácia - sit. zastavovací plán

mapa