Orgány obce

V roku 1990, po voľbách do orgánov samosprávy obcí, sústava národných výborov zanikla a spravovanie vecí verejných sa rozdelilo medzi štát a samosprávu. To znamená, že verejnú správu teraz zabezpečuje štátna správa a samospráva. Zákon, ktorý upravuje samosprávu a jej základné pravidlá je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

Orgány obce sú dva: Obecné zastupiteľstvo a starosta obce.

Samospráva obce Plavecký Peter sa od svojho vzniku venovala vypracovaniu Územnej plánovacej dokumentácie, potrebného dokumentu pre rozvoj obce, plynofikáciou, budovaním ČOV a kanalizácie, prípravou lokalít k IBV ako i výstavbou 15.b.j. Pre mládež a športovcov bola v roku 1999 odovzdaná do užívania viacúčelová budova, v ktorej sa nachádza posilovňa, sauna, šatne, sociálne zariadenia pre športovcov a spoločenská miestnosť. V roku 2005 bola urobená rekonštrukcia kuchyne a sociálnych zariadení v kultúrnom dome.

V súčasnosti sa naša pozornosť upriamila na ochranu životného prostredia. Pripravujeme občanom podmienky na separovanie odpadov. Najväčším problémom je získanie finančných prostriedkov na dobudovanie kanalizačného systému. V roku 2005 bol podaný projekt so žiadosťou o nenávratný príspevok na MŽP SR zo štrukturálnych fondov EU, kde sa už v súčasnosti môžu o grand uchádzať okrem vodárenských spoločností a podnikov aj obce. Problémom na riešenie do budúcnosti sú miestne komunikácie, verejné priestranstvá a chodníky. Stálu pozornosť si vyžaduje i školstvo a jeho financovanie.