Navigácia

Obsah

Povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie 

Postup pri vybavení povolenia na zriadenie vjazdu:

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu

 

Žiadosť musí obsahovať:

- meno a priezvisko žiadateľa

- adresa trvalého pobytu

- označenie parcelných čísiel s ich bližšou špecifikáciou s uvedením katastrálneho územia

- odôvodnenie žiadosti

- dátum a podpis žiadateľa

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

- list vlastníctva žiadateľa - originál 

- vyjadrenie od ODI v Senici

- zjednodušená dokumentácia ( opečiatkovaná od ODI Senica)

- zaplatenie správneho  poplatku v sume 30,00 €

 

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh. 

V prípade nejasností  Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.