Navigácia

Obsah

Miestne dane

Oznámenie Obce Plavecký Peter

Nezabudnite podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti a za psa

Upozorňujeme občanov, právnické osoby a podnikateľské subjekty, že ak v roku 2019 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt,garáž,...) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísanána v katastri nehnuteľností k 1. januáru 2020, rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2019 (zmena výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby,...) sú povinní podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2020. Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením alebo dedením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti do 30 dni od vzniku daňovej povinnosti. Povinnosť podať daňové priznanie majú fyzické alebo právnické osoby, ktorým zanikla daňová povinnosť v priebehu roku 2019 (napr. byt, rodinný dom, garáž, pozemky,... boli prevedené na inú osobu). Daňovník je povinný podať priznanie na zánik daňovej povinnosti do 31. januára na Obecnom úrade v Plaveckom Petre. Ak daňovník nadobudol v priebehu roka psa, alebo mu zanikla daňová povinnosť k dani za psa je povinný podať daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov. Daňovník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

 

Daňové prizanie pre FO a PO k miestnym daniam

Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam