Navigácia

Obsah

Malý zdroj znečistenia ovzdušia 

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia - pri stavebnom konaní

Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie do užívania stavby obsahujúcej malý zdroj znečisťovania ovzdušia  Typ: DOCX dokument, Velkosť: 12.55 kB - pri kolaudačnom povolení

 

 

Žiadosť musí obsahovať:

- meno a priezvisko žiadateľa

- adresa trvalého pobytu

- údaje o umiestnení malého zdroja znečistenia ovzdušia

- údaje o spracovateľovi projektovej dokumentácie

- popis stavby malého zdroja znečistenia ovzdušia

- miesto, dátum a podpis žiadateľa

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

- projektová dokumentácia

- zaplatiť správny poplatok vo výške 5,00 €

 

 

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh. 

V prípade nejasností  Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.