Navigácia

Obsah

Trvalý pobyt

Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť :


a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) originál výpis z listu vlastníctva , vydaný správou katastra Senica, podľa osobitného predpisu , ktorý nie je obmedzený žiadnou dobou vydania, slúžiaci k nahliadnutiu alebo rozhodnutie o povolení vkladu, vydané Správou katastra nehnuteľností 
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,

f) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov v znení:


Súhlas s prihlásením občana na pobyt

Údaje od všetkých vlastníkov nehnuteľnosti.
Ak dáva súhlas fyzická osoba, uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu

a adresu trvalého pobytu. 
Ak dáva súhlas právnická osoba, uvedie jej názov, identifikačné číslo a sídlo. 


Súhlasím s prihlásením občana(ov):

Meno, priezvisko, rodné číslo občana(ov)
na trvalý - prechodný pobyt na adresu
Ulica, orientačné číslo
Dátum, podpisToto potvrdenie sa nevyžaduje, ak: 

1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka, 
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti 
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka 
4. vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne. 


Prihlasovanie trvalého pobytu iných osôb

- Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny.
- Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
- Za občana mladšieho ako 18 rokov, u ktorého súd nariadil ústavnú výchovu a ktorému sa poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb alebo v zariadení, v ktorom sa vykonáva ústavná výchova alebo ochranná výchova, a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená a ktorému sa poskytuje ústavná starostlivosť formou celoročného pobytu pre občanov s celoročným pobytom v zariadení sociálnych služieb, sú povinní hlásiť trvalý pobyt vedúci týchto zariadení, ak si povinnosť podľa odseku 2 nesplnil zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
- Za občana, ktorý je povinný hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť ním splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa a za občana, ktorého pobyt hlási


Zmenu trvalého pobytu nie je možné zaevidovať, ak:

- občiansky preukaz je zahlásený ako stratený/ukradnutý
- doba platnosti občianskeho preukazu je skončená
- ste sa prehlásili na trvalý pobyt a občiansky preukaz ste si nevybavili po tejto zmene
- občiansky preukaz je veľmi poškodený


Ďalšie informácie:

Oznámenie miesta pobytu obyvateľa - poskytuje sa na základe písomnej žiadosti právnickej osoby alebo fyzickej osoby oznámenie o mieste pobytu obyvateľa. V žiadosti musí byť uvedené:
a) meno, priezvisko, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu a miesto trvalého pobytu žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia obyvateľa, ktorého pobyt sa požaduje oznámiť
c) odôvodnenie žiadosti
d) predložiť treba platný občiansky preukazNa vydanie "Potvrdenia o vlastnom trvalom pobyte" treba predložiť:

a) platný občiansky preukaz
b) originál rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky do 18 roku


Správne poplatky:

Podľa položky 8 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov

sa vyberá správny poplatok vo výške:

Potvrdenie o pobyte  - 5,00 € 
Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Zrušenie trvalého pobytu: 

- podáva vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti

- občiansky preukaz

- doklad o vlastníctve nehnuteľnosti 

- trvalý pobyt nie je možno zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu