Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Postup pri vybavení Ohlásenia drobnej stavby :

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude poskytnutá na Obecnom úrade, alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť: 

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby

K žiadosti je potrebné priložiť:

- jednoduchý situačný náčrt podľa katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi pozemkami a polohou stavieb na nich

- list vlastníctva 

- súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, ak je vo vlastníctve viacerích osôb 

- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ktoré sa majú na stavbu použiť

- vyhlásenie kvalifikovanej osoby nad uskutočnením drobnej stavby

- správny poplatok vo výške 10,00 €/ fyzická osoba, 30,00 €/ právnická osoba 

- v prípade, že za žiadateľa koná iná osoba, je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní

 

Obec Plavecký Peter má na vydanie Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh. 

Žiadateľ môže začať s realizovaním drobnej stavby až po vydaní Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby Obecným úradom.  

V prípade nejasností, Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.