Plavecký Peter - oficiálne stránky obce | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
English  
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuálne informácie a oznamy

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 17.12.2014 | plavpe


Verejná vyhláška VZP

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 11.12.2014 | plavpe


OZNAM - MUDr.Hudecová

Kategória: Hlásenia obecného rozhlasu | Pridané: 11.12.2014 | plavpe


MUDr.Hudecová na OZS v Plaveckom Mikuláši  22. -  23.decembra 2014

a 5.januára 2015 neordinuje. Zastupuje MUDr. Vrablicová v Rohožníku.

Lekáreň v Plaveckom Mikuláši bude v týchto dňoch otvorená len do 11 oo hod.


Kategória: Oznamy obce | Pridané: 03.12.2014 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 02.12.2014 | Zmenené: 03.12.2014 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 16.11.2014 | plavpe


Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce:

Starosta obce:  Mgr. Jozefína Bartoňová

 

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

1. Mgr. Iveta Konyariková

2. Jozef Polák

3. Viera Hološková

4. Mgr. Zuzana Kollárová

5. Jana Stachová

6. Mgr. Peter Ščepka

7. Ing. Veronika Šedivá

Kategória: Životné prostredie a odpad | | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 30.07.2014 | plavpe


                                                                                                                                                      

PoĎakovaniE  nadácii SPP a EUSTREAM

Obec Plavecký Peter v mene detí materskej školy v plaveckom Petre a ich rodičov vyslovuje  srdeč poĎakovanie za poskytnutie finančnej podpory na projekt:

„ obnova fasády a úprava detského ihriska materskej školy“

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku č. Municipality 2/2014

od poskytovateľa Nadácia SPP na obnovu fasády a úpravu detského ihriska Materskej školy bola uskutočnená obnova fasády na budove, upravený bol dvor a detské ihrisko a zakúpené boli nové hracie prvky na ihrisko.

Cieľom projektu bolo zlepšenie celkového vzhľadu budovy a areálu Materskej školy.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej  podpore NADÁCIE SPP a EUSTREAM

 

 

Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Kategória: Rôzne | | plavpe


Rozpis zvozu separovaného odpadu na rok 2014

Kategória: Životné prostredie a odpad | | plavpe


Rozpis zvozu komunálneho odpadu na I.polrok 2014

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 17.12.2013 | Zmenené: 13.01.2014


Profil verejného obstarávateľa

Kategória: Rôzne |


Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Peter (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Obec Plavecký Peter v súlade s platnou Vnútornou smernicou na úseku verejného obstarávania alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnotení zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj členovia obecného zastupiteľstva, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zariadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou indetifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

IČO: 309800

DIČ: 2021086804

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadávaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 z.z.


 


Obchodná verejná súťaž

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 15.11.2012 | Zmenené: 19.11.2012


Obec Plavecký Peter, zastúpená starostkou pani Vierou Kollárovou, týmto zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení v súvislosti, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a Zásad hospodárenia s majetkom obce Plavecký Peter zo dňa 21. novembra 2011 týmto:
OZNAMUJE ZÁMER, SPÔSOB PREDAJA MAJETKU OBCE PLAVECKÝ PETER A PODMIENKY OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE.
Podrobné informácie nájdete v dokumente na stiahnutie:
Oznámenie zámeru vo formáte .pdf
Podmienky predaja majetku obce / Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Projekt Revitalizácia územia obce Plavecký Peter

Kategória: Oznamy obce |


Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov a mostov v centrálnej časti obce.

(Plán vo formáte JPG | Plán vo formáte PDF).

Najnovšie dokumenty

Aké bude počasie