Plavecký Peter - oficiálne stránky obce | Prechod na úvodnú stránku | Prechod na Submenu | Prechod na spodné menu | Prechod na obsah |
English  
Prechod na začiatok stránky
Prechod na začiatok stránky
Kategórie oznamov
Aktuálne informácie

nové - správy pridané za posledné 3 dni

 

Aktuálne informácie a oznamy

Kategória: Úradná tabuľa |


Kategória: Úradná tabuľa |


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 23.11.2016 | plavpe


Oznámenie o uložení písomnosti

 

Meno príjemcu: Patrik Szermanovics

Pístomnosť doručená od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Pobočka Senica je uložená na Obecnom úrade Plavecký Peter.

 

Z dôvodu, že trvalý pobyt občana je na adrese Plavecký Peter, doručuje sa písomnosť oznámením na úradnej tabuli v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej  republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.

 

Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní.

Oznámenie bolo vyvesené dňa: 23.11.2016

Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 21.11.2016 | plavpe


Kategória: Oznamy obce |


 

 

 

 

Vážení občania, nakoľko sa množia v našej obci

sťažnosti obyvateľov na majiteľov psov, touto cestou

Vás chceme vyzvať na dôsledné dodržiavanie zásad

chovu a vodenia psov. Podľa zákona o chove

spoločenských zvierat chovateľ psa je povinný

zabezpečiť psa,aby tento voľne nepobehoval po ulici

a verejných priestranstvách. Pri prechádzkach

je povinný ho držať na vôdzke a tiež je povinný psie

exkrementy pozbierať.


Ďakujeme za pochopenie

 

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 26.07.2016 | plavpe


Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Upozorňujeme občanov, že dňom 21.07.2016 bude obec Plavecký Peter vymáhať svoje pohľadávky na miestnych daniach a poplatkoch splatné ku dňu 31.05.2016 prostredníctvom exekučného konania.

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.07.2016 | plavpe


Kategória: Nezaradená | Pridané: 30.06.2016 | plavpe


Upozorňujeme občanov na povinnosť uskutočniť Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Plaveckom Petre, v nasledovných prípadoch:

 • stavby nového pomníka
 • stavby nového pomníka na pôvodnom bez zmeny vonkajších rozmerov
 • stavby nového pomníka na pôvodnom so zmenou vonkajších rozmerov

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Plaveckom Petre sa uskutočňuje prostredníctvom tlačiva, ktoré si môžete stiahnuť na obecnej stránke alebo vyzdvihnúť na obecnom úrade.

 

UPOZORŇUJEME, že bez vydania súhlasu správcu cintorína, nie je možné vykonávať žiadne stavebné práce súvisiace s výstavbou pomníkov.

Spoločný stavebný úrad Senica

Kategória: Oznamy obce | Pridané: 08.06.2016 | plavpe


Oznamujeme občanom, že počas dlhodobej práceneschopnosti Ing. Petrovej

budú zastupujúci pracovníci na Spoločnom stavebnom úrade v Senici:

 

Ing. Ivan Nosko

Tel.:  034 / 6987649

e-mail:  ivan.nosko@senica.sk

 

Ing. Miroslav Oravec

Tel.:  034 / 6987605

e-mail:  miroslav.oravec@senica.sk

Zber potravinárskeho oleja a tuku

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 31.05.2016 | plavpe


Oznamujeme občanom, že v obci sa zbiera použitý potravinársky

olej a tuk. Občania si môžu na obecnom úrade vyzdvihnúť zadarmo

lievik, ktorým sa bude olej zlievať do pet fliaš. Naplnená pet fľaša

sa odovzdáva do čierneho kontajnera umiestneného pred obecným

úradom.

 

Inštrukcie o spôsobe zberu použitého potravinárskeho oleja

 

 • Použitý potravinársky ( kuchynský ) olej je potrebné zbierať do čistých

       PET fliaš ( 1 l, 1,5 l, 2 l, 3 l, 5 l, 10 l )

 • Použitý potravinársky olej nie je potrebné cediť, môže sa do fľaše

       dostať aj strúhanka

 • PET fľaše naplnené použitým kuchynským olejom je nutné poriadne

       uzatvoriť, aby sa olej nevylial a vložiť PET fľašu do zbernej nádoby

 

Do zbernej nádoby nie je dovolené hádzať !:

-          rôzne odpadky

-          plasty, papier, sklo, textil, nebezpečný odpad, plechovky a pod.

-          sklené fľaše a  zaváracie poháre naplnené použitým

           kuchynským olejom

-          plastové vedierka naplnené použitým kuchynským olejom

           alebo tukom

-          PET fľaše a iné nádoby naplnené motorovým olejom,

           výpekmi z mäsa

-          použitý potravinársky olej nie je možné zbierať do PET fliaš

           od octu ( majú veľmi nevhodný uzáver )

 

Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 26.05.2016 | plavpe


Kategória: Životné prostredie a odpad | Pridané: 26.05.2016 | Zmenené: 01.08.2016 | plavpe


Kategória: Oznamy obce |


Kategória: Úradná tabuľa | Pridané: 24.03.2016 | plavpe


Kategória: Úradná tabuľa |


Kategória: Kultúra |


Kategória: Oznamy obce | | plavpe


Kategória: Rôzne | | plavpe


Profil verejného obstarávateľa

Kategória: Rôzne |


Profil verejného obstarávateľa

Obec Plavecký Peter (ďalej len "obec") je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm.d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o verejnom obstarávaní realizuje Obec Plavecký Peter v súlade s platnou Vnútornou smernicou na úseku verejného obstarávania alebo externým dodávateľom.

Na príprave a vyhodnotení zákaziek v zmysle zákona o verejnom obstarávaní  sa podieľajú aj členovia obecného zastupiteľstva, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií.

Obec má na svojom webovom sídle zariadený profil verejného obstarávateľa s nižšie uvedenou indetifikáciou:

Identifikácia verejného obstarávateľa:

OBEC Plavecký Peter

906 35 Plavecký Peter č. 137

IČO: 309800

DIČ: 2021086804

V uvedenom profile obec zverejňuje nasledovné informácie:

Elektronické aukcie

Informácie podľa § 21 ods. 2 a 3

Informácie podľa § 41 ods. 1 zák.č. 25/2006 Z.z.

Informácie podľa § 44 zákona

Informácie podľa § 49a zákona (pri nadlimitných zákazkách)

Informácie o zadávaní zákazky v profile podľa § 9 ods. 9 zák.č. 25/2006 z.z.


 


Projekt Revitalizácia územia obce Plavecký Peter

Kategória: Oznamy obce |


Rekonštrukcia verejných priestranstiev, chodníkov a mostov v centrálnej časti obce.

(Plán vo formáte JPG | Plán vo formáte PDF).

Najnovšie dokumenty

 • Návrh VZN č. 11/2016 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia ovzdušia na území obce Plavecký Peter
  pdf [130.5 KB]
 • Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Plavecký Peter na I. polrok 2017
  pdf [103.64 KB]
 • Uznesenia k zápisnici č. 18 zo zasadnutia OZ dňa 09.11.2016
  PDF [455.2 KB]
 • VZN č. 6/2016, ktorým sa schvaľuje výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení
  pdf [226.81 KB]
 • Návrh VZN č. 8/2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Plavecký Peter
  pdf [141.25 KB]

Aké bude počasie