Navigácia

Obsah

Povolenie na zvláštne užívanie miestnej komunikácie 

Postup pri vybavení povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie:

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude predložená na Obecnom úrade alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť:

Žiadosť na zvláštne užívanie miestnej komunikácie

 

Žiadosť musí obsahovať:

- meno a priezvisko žiadateľa

- adresa trvalého pobytu

- označenie parcelných čísiel s ich bližšou špecifikáciou s uvedením katastrálneho územia

- označenie miesta výkopu

- uviesť termín na rozkopanie ( vydáva sa maximálne na 2 týždne)

- miesto, dátum a podpis žiadateľa

 

K žiadosti je potrebné priložiť:

- list vlastníctva žiadateľa ( originál)

- vyjadrenie od ODI v Senici

- vyjadrenie správcov inžinierskych sieti ( kópia)

- situácia so zakreslením výkopu

- stavebné povolenie

- zaplatenie správneho poplatku v sume 80,00 €

- v prípade, že za žiadateľa koná iná osoba, je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní

Obec Plavecký Peter má na vydanie rozhodnutia zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh. 

Žiadateľ môže začať so zvláštnym užívaním miestnej komunikácie ( rozkopávkou) až keď rozhodnutie vydané Obecným úradom nadobudne právoplatnosť!! ( 15 dní po vydaní rozhodnutia) 

V prípade nejasností, Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade.