Navigácia

Obsah

Ohlásenie drobnej stavby

Postup pri vybavení Ohlásenia drobnej stavby :

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude poskytnutá na Obecnom úrade, alebo si ju žiadateľ môže stiahnuť: 

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby

K žiadosti je potrebné priložiť:

- jednoduchý situačný náčrt podľa katastrálnej mapy s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi pozemkami a polohou stavieb na nich

- list vlastníctva 

- súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, ak je vo vlastníctve viacerích osôb 

- vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, ktoré sa majú na stavbu použiť

- vyhlásenie kvalifikovanej osoby nad uskutočnením drobnej stavby

- správny poplatok vo výške 10,00 €/ fyzická osoba, 30,00 €/ právnická osoba 

- v prípade, že za žiadateľa koná iná osoba, je potrebné predložiť splnomocnenie na zastupovanie v správnom konaní

 

Obec Plavecký Peter má na vydanie Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby zo zákona lehotu 30 dní. V prípade, že žiadateľ nepredloží všetky potrebné prílohy, lehota 30 dní začne plynúť až po doplnení všetkých potrebných príloh. 

Žiadateľ môže začať s realizovaním drobnej stavby až po vydaní Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby Obecným úradom.  

V prípade nejasností, Vám potrebné informácie poskytneme na Obecnom úrade. 

 

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav na hrobovom mieste na cintoríne v Plaveckom Petre

Postup pri vybavení ohlásenia drobnej stavby, stavebnej úpravy na hrobovom mieste na cintoríne:

Žiadateľ si musí riadne vyplniť žiadosť, ktorá mu bude poskytnutá na Obecnom úrade alebo si ju môže stiahnuť: 

Tlačivo - ohlásenie drobnej stavby na cintoríne

 

K žiadosti je potrebné uhradiť správny poplatok vo výške 10,00 €.

Nájomníci hrobových miest sú povinní každú rekonštrucku či úpravu na hrobovom mieste ohlásiť na tunajšom Obecnom úrade. Až po vydaní Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby pracovníčkou Obecného úradu, môže nájomca začať s rekonštrukciou hrobového miesta. 

V prípade, že chcete hrobové miesto zrušiť, ste povinní taktiež túto skutočnosť nahlásiť na Obecnom úrade. Týmto Vás chceme upozorniť, že rušenie hrobového miesta vykonáva nájomca hrobového miesta sám  a na vlastné náklady

Zároveň Vám oznamujeme, že pri rekonštrukcii alebo rušení hrobových miest,  ste ako nájomníci hrobových miest povinní všetok nepotrebný stavebný materiál, betónové platne, náhrobné kamene, či kríže vyviesť na vlastné náklady na skládku ( Buková). 

Týmto Vás žiadame, aby ste rešpektovali naše pokyny a nenechávali tento stavebný materiál pohodený v areáli miestneho cintorína.